ÚvodPrezentácieUčebniceCvičeniaVideáLinky

 

Vybrané laboratórne cvičenia:

Literatúra: Prof. Ing. J. Lipka, DrSc. a kol. JADROVÁ FYZIKA A TECHNIKA. Návody na laboratórne cvičenia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003. ISBN 80-227-1906-4.

1. Neistoty pri meraní ionizujúceho žiarenia

2. Minimalizácia neistoty pri meraní početnosti

3. Meranie expozície, expozičnej rýchlosti, dávky a dávkovej rýchlosti

4. Rozpadové schémy rádionuklidov a účinný prierez

5. Štúdium Comptonovho javu

6. Absorpcia gama žiarenia a jej praktické využitie

7. RNRA - Analýza materiálov pomocou rezonančných jadrových reakcií

8. Geiger–Müllerov detektor

9.  Meranie distribúcie tepelných neutrónov v prostredí

10. Dozimetria neutrónového žiarenia.

11. Scintilačné detektory, určenie energie gama žiarenia

12. Meranie zosilnenia fotonásobiča

13. Polovodičové detektory

14. Ciachovanie účinnosti polovodičového HPG detektora

15. Meranie zosilnenia a rozlišovacej schopnosti HPG detektora

16. Meranie na analógovo–číslicovom prevodníku (ADC)

17. Stanovenie detekčných limitov spektrometrických zariadení

18. Metóda operátora odozvy v gamaspektroskopii

19. Meranie nízkych aktivít beta žiarenia

20. Meranie vzoriek zo životného prostredia

21. Rádioaktivita vody

22. Meranie β – rádioaktivity vzduchu

23. Neutrónová aktivačná analýza

24. Meranie vlhkosti materiálov pomocou neutrónov

25. Určenie koeficientu difúzneho odrazu od parafínu

26. Určenie Fermiho veku neutrónov

27. Meranie difúznej dĺžky tepelných neutrónov

28. Určenie obohatenia jadrového paliva izotopom uránu 235

29. Meranie polomeru jadra

30. Meranie aktivačnej krivky

31. Identifikácia nuklidov v dvojkomponentnej zmesi

32. Určenie polčasov premeny rádioaktívnych izotopov striebra

33. Určenie absolútnej aktivity koincidenčnou metódou

34. Meranie doby života vzbudenej hladiny jadier

35. Meranie vnútorných magnetických polí pomocou Mössbauerovho efektu

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie

37. Určenie doby života pozitrónov v látke

38. Detekcia anihilácie pozitrónov pomocou metódy uhlovej korelácie

39. Detekcia EPA pomocou metódy doby života pozitrónov

40. Mnohokanálový analyzátor impulzov. Meranie na zosilňovači

 

Inovované návody pre predmet JFaT:

4. Rozpadové schémy

 

Harmonogram cvičení z JFaT

 

 

 

 

Inovované návody pre predmet dozimetria :

 

41. Ochrana pred β žiarením, dosah a maximálna energia spektra

 

 

Harmonogram cvičení z Doz

 

Laboratórne cvičenia z radiačnej bezpečnosti - návody pre PGŠ